เข้าสู่ระบบ

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561

Sep 25, 2018
1 ยอดวิว
รายละเอียด
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
 

:: ช่องถ่ายทอดสด

[LIVE] TV พช. 2
10 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
[LIVE] TV พช. 1
13 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
[LIVE] พช Audio
4 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่เดียวกัน

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
01:12:08
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:50:49
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
01:23:12
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:48:46
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงพัฒนาการจังหวัดและเครือข่ายOTOP มาตรการลดหย่อนภาษี " OTOP ช๊อป ช่วยชาติ "
00:52:51
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
01:01:06
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
เตรียมการและข้อมูลในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเป้าหมายในโครงการดีโฮปไทย ญี่ปุ่น 7-10 จังหวัด
01:04:34
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562
01:42:21
0 ยอดวิว  •  11 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ปี 2561
00:28:41
0 ยอดวิว  •  11 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01:37:46
0 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
03:23:41
0 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01:11:27
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9/2562
00:42:19
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562
01:10:51
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 71
01:05:46
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
01:01:48
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562
01:23:14
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2562
00:23:45
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2562
00:26:55
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุม Morning Brief ครั้งที่ 22/2562
04:25:40
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:47:06
0 ยอดวิว  •  2 วันที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15/2561
00:44:38
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:10:19
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
01:18:25
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562
01:13:58
1 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
01:50:16
1 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562
00:45:14
1 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี 2562 ครั้งที่3/2562
01:52:50
1 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เรื่อง ชี้แจงแนวทาง รูปแบบ รายละเอียดการรายผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี พ.ศ.2562(แบบ บร.1-3)ผ่านระบบ Dropbox
01:52:16
1 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2562
00:26:55
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุม Morning Brief ครั้งที่ 24/2562
03:07:50
1 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563
01:19:27
1 ยอดวิว  •  2 วันที่ผ่านมา
การประชุม video conference เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562
01:06:11
2 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม
01:24:12
2 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา

:: วีดีโอจากหมวดหมู่อื่นๆ

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
01:12:08
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:50:49
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษากลาง
00:00:31
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาเหนือ
00:00:30
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอีสาน
00:00:30
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาใต้
00:00:31
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.1 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.2 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.3 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:55
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ภาพเป็นเรื่อง l EP.4 l หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
00:14:56
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
01:23:12
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ
01:48:46
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561
03:50:02
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงพัฒนาการจังหวัดและเครือข่ายOTOP มาตรการลดหย่อนภาษี " OTOP ช๊อป ช่วยชาติ "
00:52:51
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
01:01:06
0 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
เตรียมการและข้อมูลในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเป้าหมายในโครงการดีโฮปไทย ญี่ปุ่น 7-10 จังหวัด
01:04:34
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
mv เพลง โห่รับ จปฐ 2562
00:04:16
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
Spot radio 6
00:00:30
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
สามโห่สามช่า(จปฐ) MT
00:04:19
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
03:18:23
0 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562
01:42:21
0 ยอดวิว  •  11 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ปี 2561
00:28:41
0 ยอดวิว  •  11 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01:37:46
0 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
03:23:41
0 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562
03:38:25
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:41:15
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01:11:27
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9/2562
00:42:19
0 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562
01:10:51
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 71
01:05:46
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562
03:04:34
0 ยอดวิว  •  7 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมชี้แจงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
01:01:48
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562
01:23:14
0 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
ผลการประกวดคำขวัญส่งเสริมจริยธรรม รางวัลชนะเลิศ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง
00:03:01
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2562
00:23:45
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 /2562
02:38:21
0 ยอดวิว  •  5 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562
02:36:04
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2562
00:26:55
0 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุม Morning Brief ครั้งที่ 22/2562
04:25:40
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562
03:46:12
0 ยอดวิว  •  3 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:47:06
0 ยอดวิว  •  2 วันที่ผ่านมา
สปอตวิทยุ otop village ภาษาอังกฤษ
00:00:31
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 15/2561
00:44:38
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561
02:30:33
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2561
00:48:08
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจกิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
01:10:19
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562
01:18:25
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561
02:33:31
1 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562
01:13:58
1 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562
03:11:35
1 ยอดวิว  •  11 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
01:50:16
1 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562
02:53:09
1 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562
00:45:14
1 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
1 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี 2562 ครั้งที่3/2562
01:52:50
1 ยอดวิว  •  9 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2562
03:01:11
1 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เรื่อง ชี้แจงแนวทาง รูปแบบ รายละเอียดการรายผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐปี พ.ศ.2562(แบบ บร.1-3)ผ่านระบบ Dropbox
01:52:16
1 ยอดวิว  •  8 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 16/2562
00:26:55
1 ยอดวิว  •  4 เดือนที่ผ่านมา
การประชุม Morning Brief ครั้งที่ 24/2562
03:07:50
1 ยอดวิว  •  1 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563
05:09:48
1 ยอดวิว  •  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประชุมหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563
01:19:27
1 ยอดวิว  •  2 วันที่ผ่านมา
การประชุม video conference เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2562
01:06:11
2 ยอดวิว  •  1 ปีที่ผ่านมา
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม
01:24:12
2 ยอดวิว  •  10 เดือนที่ผ่านมา
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562
05:38:35
2 ยอดวิว  •  2 เดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ปี 2562
00:04:49
3 ยอดวิว  •  12 เดือนที่ผ่านมา