ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

ช่องถ่ายทอดสัญญาณ


คลังวีดีโอ

การประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (บ่าย)

การประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (เช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
โดย สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 และโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข
โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

การประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 เฉพาะศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 โดย กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2563

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือ ผ่านระบบ Online Real Time

การประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 /2563

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563