ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

CDD Live Channel


คลังวีดีโอ

การอบรมการใช้งานระบบ Big Data พช. : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา”

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคบ่าย)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 2)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 1)

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมการพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล

โครงการ Hot Issue กับ กจ. สัญจร Online ในหัวข้อประเด็น " คุยให้เคลียร์ กับ Career Path "

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน ปี 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2566

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (บ่าย)

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (เช้า)

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ก.พ. 2566

การประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 2/2566

การประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชุมชี้แจงเกณ์รางวัลเลิศรัฐ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (บ่าย)

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (เช้า)

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 24 พ.ย. 2565 (บ่าย)

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 24 พ.ย. 2565 (เช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 6

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565

ประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2565

อบรมโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศระดับจังหวัด 14 ก.ย. 2565 (ภาคบ่าย)

อบรมโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศระดับจังหวัด 14 ก.ย. 2565 (ภาคเช้า)

อบรมโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศระดับจังหวัด 13 ก.ย. 2565

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 5

ประชุมชี้แจงทำควมเข้าใจการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประชุมอบรมโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศระดับจังหวัด

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565

ประชุมคณะทำงานระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBPM)

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผล ครั้งที่ 3 รอบที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผล ครั้งที่ 3 รอบที่ 1

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับสมัครและสอบ อสพ.รุ่น 74

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 5

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6/2565

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคบ่าย)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคเช้า)

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

หลักสูตรการใช้งาน Web Portal 27 พ.ค. 65 (ภาคบ่าย)

หลักสูตรการใช้งาน Web Portal 27 พ.ค. 65 (ภาคเช้า)

หลักสูตรการใช้งาน Web Portal 26 พ.ค. 65 (ภาคบ่าย)

หลักสูตรการใช้งาน Web Portal 26 พ.ค. 65 (ภาคเช้า)

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 4

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 12 พ.ค. 2565 (บ่าย)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 12 พ.ค. 2565 (เช้า)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 11 พ.ค. 2565 (บ่าย)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 11 พ.ค. 2565 (เช้า)

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 3

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2565

ประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 2/2565

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2565

สร้างความรู้ความเข้าใจระบบโปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2565

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงยประมาณ ปี พ.ศ.2565

ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ

อบรมการใช้งานระบบ Video Conference และ WEBEX Meeting

ประชุมเพิ่มพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

อบรมการใช้งานระบบ Anti virus และระบบ Internet ของกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การคลังการบัญชี และพัสดุ

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลือนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมชี้แจงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัิติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาคบ่าย)

การประชุมเชิงปฏิบัิติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาคเช้า)

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นา

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 12/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 23 ธ.ค. 64

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 22 ธ.ค. 64

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 21 ธ.ค. 64 (บ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 21 ธ.ค. 64 (เช้า)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ (บ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ (เช้า)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคกลาง)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคเหนือ)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคใต้)

ประชุมศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ (39 จังหวัด) (ภาคบ่าย)

ประชุมศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ (39 จังหวัด) (ภาคเช้า)

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

ประชุมการจัดทำบัญชีพัฒนากรทั่วประเทศ (ภาคบ่าย)

ประชุมการจัดทำบัญชีพัฒนากรทั่วประเทศ (ภาคเช้า)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย ศอช.จ. (ภาคบ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย ศอช.จ. (ภาคเช้า)

การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภาคบ่าย

การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภาคเช้า

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ