ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

CDD Live Channel


คลังวีดีโอ

ประชุมอบรมหลักสูตรหลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA)

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567

ฝึกอบรมโครงการ AI สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ระดับจังหวัด

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2567

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมิถุนายน

ประชุมชี้แจง เลื่อนชำนาญการ

ประชุมคณะทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2567

พช. ธรรมาภิบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2567

การประชุม Red Flag Awareness : รู้เท่าทัน ป้องกันก่อนภัยถึงตัว ครั้งที่ 3

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายกระทรวงมหาไทย

ประชุมโครงการ Red Flag Awareness : รู้เท่าทัน ป้องกันก่อนภัยถึงตัว ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ (Antivirus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗

ประชุมโครงการ Red Flag Awareness : รู้เท่าทัน ป้องกันก่อนภัยถึงตัว ครั้งที่ 1/2567

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2567

การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพ OTOP Big Data

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมชี้แจงแนวทางกาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ประจำปี 2567

ประชุมชี้แจงแนวทางสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่2)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันแรก)

ประชุมแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น 1 ธ.ค. 2566 (บ่าย)

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น 1 ธ.ค. 2566 (เช้า)

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (บ่าย)

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (เช้า)

การประชุมซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2566 (ต่่อ)

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2566

ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยk ชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานแพลตฟอร์ม Click ชุมชน

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงปบระมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2566

อบรมความรู้พื้นฐานและการใช้งานเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

จัดทำแผนจัดเก็บข้อมูลประเมินผล ๗๖ จังหวัด

ชี้แจงกรอบ ขอบเขตแนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัตืราชการ

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2566

ประชุมเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 6/2566

การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน

กจ. สัญจร Online

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6/2566

การประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference) ครั้งที่ 6/2566

การอบรมการใช้งานระบบ Big Data พช. : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา”

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคบ่าย)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 2)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 1)

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมการพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล

โครงการ Hot Issue กับ กจ. สัญจร Online ในหัวข้อประเด็น " คุยให้เคลียร์ กับ Career Path "

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน ปี 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2566

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (บ่าย)

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (เช้า)

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ก.พ. 2566

การประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 2/2566

การประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2566