ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

CDD Live Channel


คลังวีดีโอ

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 4

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 12 พ.ค. 2565 (บ่าย)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 12 พ.ค. 2565 (เช้า)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 11 พ.ค. 2565 (บ่าย)

อบรมการใช้งานระบบ GIS กรมการพัฒนาชุมชน 11 พ.ค. 2565 (เช้า)

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 3

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2565

ประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ครั้งที่ 2/2565

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2565

สร้างความรู้ความเข้าใจระบบโปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2565

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงยประมาณ ปี พ.ศ.2565

ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ

อบรมการใช้งานระบบ Video Conference และ WEBEX Meeting

ประชุมเพิ่มพูนทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

อบรมการใช้งานระบบ Anti virus และระบบ Internet ของกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การคลังการบัญชี และพัสดุ

ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลือนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมชี้แจงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัิติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาคบ่าย)

การประชุมเชิงปฏิบัิติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาคเช้า)

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นา

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 12/2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 23 ธ.ค. 64

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 22 ธ.ค. 64

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 21 ธ.ค. 64 (บ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 21 ธ.ค. 64 (เช้า)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ (บ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ (เช้า)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคกลาง)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคเหนือ)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประชุมวิเคราะห์ความต้องการโปรแกรม จปฐ. และ กชช. 2ค (ภาคใต้)

ประชุมศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ (39 จังหวัด) (ภาคบ่าย)

ประชุมศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ (39 จังหวัด) (ภาคเช้า)

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

ประชุมการจัดทำบัญชีพัฒนากรทั่วประเทศ (ภาคบ่าย)

ประชุมการจัดทำบัญชีพัฒนากรทั่วประเทศ (ภาคเช้า)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย ศอช.จ. (ภาคบ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย ศอช.จ. (ภาคเช้า)

การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภาคบ่าย

การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภาคเช้า

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ