ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

CDD Live Channel


คลังวีดีโอ

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงปบระมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2566

อบรมความรู้พื้นฐานและการใช้งานเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

จัดทำแผนจัดเก็บข้อมูลประเมินผล ๗๖ จังหวัด

ชี้แจงกรอบ ขอบเขตแนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัตืราชการ

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2566

ประชุมเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 6/2566

การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน

กจ. สัญจร Online

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6/2566

การประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference) ครั้งที่ 6/2566

การอบรมการใช้งานระบบ Big Data พช. : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา”

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคบ่าย)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 2)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคเช้า 1)

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมการพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล

โครงการ Hot Issue กับ กจ. สัญจร Online ในหัวข้อประเด็น " คุยให้เคลียร์ กับ Career Path "

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน ปี 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2566

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (บ่าย)

อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) (เช้า)

คุยข่าวเล่าเรื่องคลัง ก.พ. 2566

การประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 2/2566

การประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2566