ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.

ช่องถ่ายทอดสัญญาณ


คลังวีดีโอ

การสารสนเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

การพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ

การดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล (ภาคบ่าย)

การดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล (ภาคเช้า)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคบ่าย)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเช้า)

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564

ประชุมขับเคลื่อนารพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน คาั้งที่ 3/2564

ประชุมชี้แจงการประกวดผ้าลายพระราชทาน

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (ภาคบ่าย)

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (ภาคเช้า)

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่"โคก หนอง นา โมเดล"

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น (ภาคบ่าย)

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภา (ภาคเช้า)ยในเบื้องต้น

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการอินเทอร์เน็ต

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3/2564)

การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณประจำปี 2564

ประชุมกรมกาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2564

แฟชั่นโชว์สุดตระการตาภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย ในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม

ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะหลักสูตรระดับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ Conference

ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การประชุมชี้แจงโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (10 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้า)

การประชุมชี้แจงโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (9 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคบ่าย)

การประชุมชี้แจงโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (9 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้า)

ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน (5 กุมภาพันธ์ 2564)

ประชุมซักซ้อมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ม.ค.64 ภาคบ่าย)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ม.ค.64 ภาคเช้า)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20 ม.ค.64 ภาคบ่าย)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20 ม.ค.64 ภาคเช้า)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (19 ม.ค.64 ภาคบ่าย)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (19 ม.ค.64 ภาคเช้า)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 ม.ค.64 ภาคบ่าย)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 ม.ค.64 ภาคเช้า)

ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสาขาบริการภาครัฐ

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ภาคบ่าย)

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

การประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"

การประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.0 น.ล" )

การประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (บ่าย)

การประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (เช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
โดย สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 และโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข
โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

การประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 เฉพาะศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 โดย กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2563

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือ ผ่านระบบ Online Real Time

การประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 /2563

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563